top of page

GO-C lening: extra dosis aan liquiditeit tegen corona (updated)

Na het groene licht uit Brussel heeft de Nederlandse Staat op 28 april jl. de Regeling ‘Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus’ ofwel GO-C gepubliceerd.

Deze regeling is zeer relevant voor ondernemingen, die door de corona crisis geconfronteerd worden met een extra liquiditeitsbehoefte. Banken zullen bij het invullen van deze liquiditeitsbehoefte maximaal gebruik willen maken van deze Regeling omdat de Staat voor het overgrote deel van de onder GO-C verstrekte financieringen garant staat. GO-C is vormgegeven als een tijdelijke verruiming van de huidige GO-regeling en is tot stand gekomen na overleg tussen betrokken banken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


In de aanloop van deze nieuwe Regeling hebben wij van onze relaties vragen ontvangen over de mogelijkheden en voorwaarden. Vragen als: hoe kunnen we in aanmerking komen voor de regeling, kunnen we de liquiditeit ook gebruiken voor onze activiteiten in het buitenland, mogen we nog bonussen uitkeren aan onze medewerkers, mogen we in de toekomst nog dividend uitkeren?


De antwoorden op deze vragen zijn deels te vinden om de tekst van de Regeling. De belangrijkste principes uit de Regeling zijn:

  • De Regeling is bedoeld als crisismaatregel voor in de kern gezonde ondernemingen en dekt leningen (en bankgaranties) die voorzien in de liquiditeitsbehoefte, die is ontstaan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

  • De Regeling dekt uitsluitend leningen verstrekt aan ondernemingen, die een substantieel deel van hun activiteiten in Nederland uitvoeren.

  • Het moet gaan om een nieuwe lening (‘fresh money’), die niet gebruikt wordt ter herfinanciering van bestaande leningen. GO-C stelt hierbij extra eisen aan de banken: de banken moeten minimaal twee kalenderkwartalen uitstel van aflossing geven op bestaande leningen.

  • Nieuwe leningen mogen niet in een risicoverschuiving resulteren van de banken naar de Staat. Inperking van bestaande R/C kredieten is in beginsel niet toegestaan.

  • Banken moeten een actief en winstgericht beleid voeren, rekening houdend met de belangen van de Staat als garantsteller. Als bijvoorbeeld bij een schadeclaim blijkt, dat in de voorafgaande 12 maanden meer middelen zijn onttrokken dan noodzakelijk voor een redelijk te achten bedrijfsvoering, kan de Staat een beroep afwijzen of korten.


Om deze principes te borgen zal RVO eisen stellen aan een aanvraag. De onderneming zal moeten aantonen, dat de additionele liquiditeitsbehoefte corona-gerelateerd is en dat zij haar best heeft gedaan de impact op de onderneming te beperken door maatregelen te treffen. Daarbij hoort ook een inspanning van de aandeelhouder om te participeren in de oplossing. De banken moeten dit aspect toetsen en meenemen in hun kredietbesluit.

De nadere invulling van de Regeling zal in de praktijk plaatsvinden in de dialoog tussen de banken en RVO. Hierbij zal onder regie van RVO een marktconsensus tot stand komen, bijvoorbeeld ten aanzien van de gevraagde inspanning van de aandeelhouder (bijvoorbeeld in de vorm van een kapitaalstorting of een debt-for-equity swap). Dit laatste element speelt vooral in leveraged finance transacties een belangrijke rol.


Een nieuw element is de wijze waarop de maximale hoofdsom van de lening bepaald wordt: dit is of het dubbele van de jaarlijkse loonsom, of 25% van de omzet, of gebaseerd op een liquiditeitsplan voor de komende 12 maanden (MKB 18 maanden). De Regeling voorziet in eisen die gesteld worden aan het liquiditeitsplan, waaronder de investeringen die meegenomen mogen worden als verplichting. Welke methode gebruikt kan worden zal verschillen per sector, een uitzender kan waarschijnlijk goed uit de voeten met de jaarlijkse loonsom, maar een kapitaalintensief bedrijf zal wellicht eerder een liquiditeitsplan moeten opstellen.


Als onafhankelijk adviseur helpt Orchard Finance u graag bij uw vragen over de GO-C Regeling of andere financieringsregelingen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een solide liquiditeitsplan.
Download de GO-regeling hier (updated):

Garantie Ondernemingsfinanciering
.pdf
Download PDF • 470KB