top of page

SCF: size doesn’t matter (deel 2)

In het eerste deel van ‘size doesn’t matter’ zijn we ingaan op nieuwe spelers, die SCF oplossingen aan de leverancierskant aanbieden voor hele beperkte volumes. Dit in tegenstelling tot de traditionele Reversed Factoring programma’s die uitgaan van hogere financieringsvolumes. Aan de andere kant van de supply chain, het financiering van de afnemers, zien we hetzelfde fenomeen. Nieuwe spelers komen met factoring oplossingen zonder noemenswaardige ondergrens voor het financieringsvolume. Omdat deze nieuwe spelers ook lagere eisen stellen aan de kredietwaardigheid van de onderneming die financiering zoekt, krijgen veel meer ondernemingen toegang tot debiteurenfinanciering.


Wat is debiteurenfinanciering

Debiteurenfinanciering, vaak aangeduid als factoring, is een verzamelnaam voor financieringsarrangementen die zijn gebaseerd op een bevoorschotting van een selectie van de uitstaande facturen. Die selectie ziet zowel op afnemers, bijvoorbeeld concentratielimieten of uitgesloten landen, als op individuele facturen, denk aan een te lange betaaltermijn of waarvan de onderliggende prestatie nog niet geleverd is. Het maximale financieringsvolume is een functie van het bevoorschottingspercentage en de geselecteerde afnemers en uitstaande facturen.


Traditionele spelers

De traditionele spelers in deze markt zijn vrijwel allemaal onderdeel van een bank. Omdat banken te maken hebben met een hoge kostenstructuur, stellen zij een ondergrens aan het te financieren volume. Daarbij kijken banken zowel naar de kosten van het verstrekken en beheren van een factorlijn, als naar de kosten bij uitwinning. Die ondergrens ligt op circa 5 miljoen Euro. Daarnaast stellen banken een ondergrens aan de kredietwaardigheid van hun klanten. De factoroplossingen worden doorgaans op recourse basis aangeboden. Naast het uitwinnen van de facturen willen de banken zich ook kunnen verhalen op de onderneming zelf.


Nieuwe spelers

Nieuwe spelers zijn geen banken, maar kopers van facturen op non recourse basis. Met een vergaand geautomatiseerd proces, zonder de legacy systemen, overhead, compliance en regulering van banken, hebben nieuwe spelers een heel andere kostenstructuur dan de traditionele spelers. Omdat zij daarnaast een hogere rente in rekening brengen, zijn zij in staat ondernemingen met hele kleine financieringsvolumes te bedienen. Nieuwe spelers kunnen lagere eisen stellen aan de kredietwaardigheid van de onderneming, omdat zij zich volledig baseren op de uitwinbaarheid van de gekochte vorderingen. Dit stelt wel hogere eisen aan selectie en beheer van de gekochte facturen.


De selectie van afnemers is eenvoudig, er worden alleen facturen gekocht indien kredietverzekeraars dekking geven c.q. limieten hebben. Blijft over het risico, dat er een factuur gekocht wordt waarvan de prestatie niet geleverd is, of de afnemer de prestatie niet erkent (dispuut). Voor de selectie van facturen worden verschillende modellen gehanteerd. Hierbij kan een fundamenteel onderscheid gemaakt worden tussen disclosed en undisclosed programma’s. Bij disclosed programma’s wordt de verkoop van de factuur kenbaar gemaakt aan de afnemer, waarbij de afnemer moet bevestigen dat de prestatie geleverd is. Bij non disclosed programma’s is er er geen rechtstreeks contact tussen financier en afnemer. Sommige spelers zoeken een oplossing in data en software, die verdachte facturen moet herkennen. Andere spelers laten steekproefsgewijs facturen verifiëren door bijvoorbeeld kredietverzekeraars of de controlerend accountant van de onderneming die zij financieren.

Aan de beheerkant zullen deze spelers het kredietbeheer overnemen, zicht en controle verkrijgen over de rekening waarop de afnemers betalen, veelal in de vorm van een inzake rekening. Voordat een factuur gekocht wordt moeten alle gegevens op een platform geladen worden. Vanuit het platform worden geautomatiseerd dunning letters uitgestuurd. Na twee aanmaningen worden in een derde brief de overdracht aan een incassobureau aangekondigd. Kredietbeheer is afgestemd op de voorwaarden van de kredietverzekeraar, waardoor er altijd verhaal is mits de facturen goed geselecteerd zijn.


Voor wie zijn nieuwe spelers interessant

Nieuwe spelers richten zich primair op het MKB. Sinds de kredietcrisis in 2008 hebben banken hun financiering aan het MKB fors teruggebracht, waarna er een alternatieve financieringsmarkt voor het MKB is ontstaan.

Het nieuwe aanbod kan ook interessant zijn voor grotere spelers met een beperkte kredietwaardigheid, die behoefte hebben aan extra liquiditeit. Bijvoorbeeld scale-ups of ondernemingen die door aandeelhoudersleningen geen gezonde balans laten zien.

Het nieuwe aanbod kan daarnaast aantrekkelijk zijn voor het managen van de balans op relevante momenten. De rente op jaarbasis van het nieuwe aanbod is hoog, maar de betaling is gebaseerd op de resterende betaaltermijn van de verkochte facturen. Bankfinancieringen kennen doorgaans een toets van financiële convenanten op kwartaaleinde. Een goed geplande non recourse verkoop van van een facturen vlak voor kwartaaleinde, kan een groot effect hebben tegen relatief lage kosten.


Bent u geïnteresseerd in de financieringsmogelijkheden van uw supply chain, Orchard Finance denkt graag met u mee.


bottom of page